ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ “ဝက္သားဟင္း” ….

ထမင္းခ်က္ေဆာင္အတြင္းသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ ဒီေန႔ဘာဟင္းခ်က္သလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒီကေန႔ ဝက္သားဟင္းခ်က္ပါတယ္ ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္ ဒါနဲ႔ေနပါဦးရဲေဘာ္ ရဲေဘာ္ခ်က္ေနတဲ့ဝက္သားက ဒယ္အိုးႀကီးထဲက ဝက္သားနဲ႔ ဒန္အိုးထဲကဝက္သား မတူဘူးလား

အတူတူပါပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒါဆို ဒန္အိုးနဲ႔ခ်က္တာနဲ႔ ဒယ္အိုးႀကီးနဲ႔ခ်က္တာ ဘာကြာေနလို႔လဲ ဒီလိုပါဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒယ္အိုးႀကီးထဲက ဝက္သားေတြက ဗိုလ္မႉးႀကီးစားဖို႔ ေကာင္းေကာင္းစပါယ္ရွယ္ သီးသန႔္ခ်က္တာပါ ဒါဆို ရဲေဘာ္ကပဲ ဒန္အိုးထဲကဝက္သားကို ဒယ္အိုးႀကီးထဲေပါင္းထည့္လိုက္ပါ ဟုတ္ကဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်က္ခ်င္းေပါင္းလိုက္ရ၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စားဖိုေဆာင္အတြင္းမွ ထြက္ သြားၿပီ။ ရဲေဘာ္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုအေလးျပဳလိုက္ၾကသည္။ ထိုေန႔တန္းစီခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ရဲေဘာ္တို႔ ဒီကေန႔ တပ္မေတာ္ထဲေရာက္လာတဲ့ ရဲေဘာ္တိုင္းဟာ ဗမာျပည္ကိုခ်စ္တဲ့စိတ္ မိမိအမ်ိဳးကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ သူ႔ကြၽန္မခံလိုတဲ့စိတ္ေတြေၾကာင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထဲ ဝင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ား ဗိုလ္မႉးမ်ားဟာလည္း အဲဒီမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ နဲ႔ဝင္ခဲ့ၾကသလို ရဲေဘာ္ေတြဟာလည္း ဒီမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ နဲ႔ဝင္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္တူညီတဲ့ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းဟာ ခြဲျခားမႈမရွိေစဘဲ စားေရးေသာက္ေရးမွာလည္း

တစ္ေျပးညီစားေသာက္ၾကဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီ တစ္ေျပးညီစားေသာက္ျခင္းဟာ အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲမႈကို မျဖစ္ေစဘဲ လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ဆီအေရာက္လွမ္းဖို႔ အေရးပါတဲ့ညီၫြတ္မႈကို ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ ရဲေဘာ္တို႔ သတိခ်ပ္ထားၾကပါ ။ ။ ဦးျမေသြး ရဲေဘာ္စိတ္ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္……. ေသာ္တာေရာင္(မန္း ) ငွက္ကေလး

unicode

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ “ဝက္သားဟင္း”

ထမင္းခ်က္ေဆာင္အတြင္းသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ ဒီေန႔ဘာဟင္းခ်က္သလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒီကေန႔ ဝက္သားဟင္းခ်က္ပါတယ္ ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္ ဒါနဲ႔ေနပါဦးရဲေဘာ္ ရဲေဘာ္ခ်က္ေနတဲ့ဝက္သားက ဒယ္အိုးႀကီးထဲက

ဝက္သားနဲ႔ ဒန္အိုးထဲကဝက္သား မတူဘူးလား အတူတူပါပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒါဆို ဒန္အိုးနဲ႔ခ်က္တာနဲ႔ ဒယ္အိုးႀကီးနဲ႔ခ်က္တာ ဘာကြာေနလို႔လဲ ဒီလိုပါဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒယ္အိုးႀကီးထဲက ဝက္သားေတြက ဗိုလ္မႉးႀကီးစားဖို႔ ေကာင္းေကာင္းစပါယ္ရွယ္ သီးသန႔္ခ်က္တာပါ ဒါဆို ရဲေဘာ္ကပဲ ဒန္အိုးထဲကဝက္သားကို ဒယ္အိုးႀကီးထဲေပါင္းထည့္လိုက္ပါ ဟုတ္ကဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်က္ခ်င္းေပါင္းလိုက္ရ၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စားဖိုေဆာင္အတြင္းမွ ထြက္ သြားၿပီ။ ရဲေဘာ္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုအေလးျပဳလိုက္ၾကသည္။ ထိုေန႔တန္းစီခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ရဲေဘာ္တို႔ ဒီကေန႔ တပ္မေတာ္ထဲေရာက္လာတဲ့ ရဲေဘာ္တိုင္းဟာ ဗမာျပည္ကိုခ်စ္တဲ့စိတ္ မိမိအမ်ိဳးကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ သူ႔ကြၽန္မခံလိုတဲ့စိတ္ေတြေၾကာင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထဲ ဝင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ား ဗိုလ္မႉးမ်ားဟာလည္း အဲဒီမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ နဲ႔ဝင္ခဲ့ၾကသလို ရဲေဘာ္ေတြဟာလည္း ဒီမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ နဲ႔ဝင္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္တူညီတဲ့ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းဟာ ခြဲျခားမႈမရွိေစဘဲ စားေရးေသာက္ေရးမွာလည္း

တစ္ေျပးညီစားေသာက္ၾကဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီ တစ္ေျပးညီစားေသာက္ျခင္းဟာ အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲမႈကို မျဖစ္ေစဘဲ လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ဆီအေရာက္လွမ္းဖို႔ အေရးပါတဲ့ညီၫြတ္မႈကို ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ ရဲေဘာ္တို႔ သတိခ်ပ္ထားၾကပါ ။ ။ ဦးျမေသြး ရဲေဘာ္စိတ္ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္……. ေသာ္တာေရာင္(မန္း ) ငွက္ကေလး