ေက်ာင္းသား မိဘ တိုင္း သိထား သင့္တဲ့ ၁၂ တန္း ပညာေရး စနစ္သစ္ အေၾကာင္း ……

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ Grade 2 သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။ ထိုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္။ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ Grade ( 3 ) and ( 6 ) သင္႐ိုးေျပာင္းပါမည္။ ထိုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမည္။

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ Grade ( 4 ) ( 7 ) and ( 10 ) သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။ထိုႏွစ္မွစကာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမရွိေတာ့ပါ။ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္Grade 5 , 8 , 11 သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမရွိေတာ့ပါ။

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္Grade ( 6 , 9 , 12 ) သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။အေျခခံ ပညာၿပီးေျမာက္ျခင္းစစ္ေဆးျခင္းၿပီးစီးေၾကာင္း Completion Certificate ခ်ီးျမင့္မည္။ အဆိုပါ လက္မွတ္ရသူတိုင္း သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း မ်ား မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ တက္ေရာက္နိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ လက္မွတ္ ရသူတိုင္း မိမိဆက္လက္ သင္ၾကားလိုရာ တကၠသိုလ္ပညာက ိုဝင္ခြင့္ေျဖဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက ဆက္လက္ သင္ၾကားနိင္ပါသည္။ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ ၂ ႏွစ္တြင္ သင္႐ိုးေဟာင္း က်ရႈံးသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲရွိသည္။ အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးသည္ အထိအခမဲ့ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar Online News

unicode

ေက်ာင္းသား မိဘ တိုင္း သိထား သင့္တဲ့ ၁၂ တန္း ပညာေရး စနစ္သစ္ အေၾကာင္း

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွွစ္ Grade 2 သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။ ထိုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္။ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ Grade ( 3 ) and ( 6 ) သင္႐ိုးေျပာင္းပါမည္။ ထိုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမည္။

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္္ Grade ( 4 ) ( 7 ) and ( 10 ) သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။ထိုႏွစ္မွစကာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမရွိေတာ့ပါ။ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္Grade 5 , 8 , 11 သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမရွိေတာ့ပါ။

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္္Grade ( 6 , 9 , 12 ) သင္႐ိုးေျပာင္းမည္။အေျခခံ ပညာၿပီးေျမာက္ျခင္းစစ္ေဆးျခင္းၿပီးစီးေၾကာင္း Completion Certificate ခ်ီးျမင့္မည္။ အဆိုပါ လက္မွတ္ရသူတိုင္း သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း မ်ား မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ တက္ေရာက္နိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ လက္မွတ္ ရသူတိုင္း မိမိဆက္လက္္ သင္ၾကားလိုရာ တကၠသိုလ္ပညာက ိုဝင္ခြင့္ေျဖဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက ဆက္လက္ သင္ၾကားနိင္ပါသည္။ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ ၂ ႏွစ္တြြင္ သင္႐ိုးေဟာင္း က်ရႈံးသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲရွိသည္။ အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးသည္ အထိအခမဲ့ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar Online News