ထိုိင္းဘတ္ေငြ (6)သန္းေပါက္္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာဇနီးေမာင္ႏွံံ ….

.ထိုိင္းဘတ္ေငြ (6)သန္းေပါက္္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာဇနီးေမာင္ႏွံံ

ထိုင္္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သား

ဇနီးေမာင္ႏွံ 1-8-2020 ရက္ေန႔ထြက္္

ထိုိင္းထီအျမင့္ဆံုးဆု ပထမဆု

ထိုိင္းဘတ္ေငြ (6)သန္း ကံထူး႐ွင္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊

လာမယ့္အပတ္မွာလည္း ျမန္မာလုပ္သား

ကံထူးရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ….

ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ…..

ရဲမင္း(AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႔)

Unicode

ထိုင္္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သား

ဇနီးေမာင္ႏွံ 1-8-2020 ရက္ေန႔ထြက္္

ထိိုင္းထီအျမင့္ဆုံးဆု ပထမဆု

ထိိုင္းဘတ္ေငြ (6)သန္း ကံထူးရွင္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊

လာမယ့္အပတ္မွာလည္း ျမန္မာလုပ္သား

ကံထူးရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ….

ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ…..

ရဲမင္း(AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕)