….ထိုင္းဘုရင္ရဲ႕၆၈ နွစ္ေမြးေန႔မွာ ျမန္မာျပည္သားဝင္းနဲ႔ေဇာ္ ရဲ႕ ဝမ္းသာစရာသတင္း *အတိုင္းထက္အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္ * (ပုံကုိထိုပီး ဖတ္ပါ ) ….

ဘုရင္ဝခ်ီရာေလာင္ကြန္ရဲ႕ သက္ေတာ္ ( ၆၈ )ႏွစ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္အက်ဥ္ေထာင္းအသီးသီး၌

အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္အညီလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အထူးေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကေပးသနားခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္ ။

အက်ဥ္သားအေရအတြက္ကိုေတာ့တရားဝင္မထုတ္ျပန္ေသးပါဘူး ၊ ဘာဘဲေျပာေျပာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ဝင္းနဲ႔ေဇာ္ကိုလည္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေလးမ်ားရခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့အတိုင္းထက္အလြန္ပါဘဲဗ်ာ

ဘုရင္ႀကီးေက်းဇူးကိုလည္းမေမ့ပါဘူး.

unicode

ဘုရင္ဝခ်ီရာေလာင္ကြန္ရဲ႕သက္ေတာ္ ( ၆၈ )ႏွစ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္အက်ဥ္ေထာင္းအသီးသီး၌

အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္အညီလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္

အထူးေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကေပးသနားခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္ ။

အက်ဥ္သားအေရအတြက္ကိုေတာ့တရားဝင္မထုတ္ျပန္ေသးပါဘူး ၊ ဘာဘဲေျပာေျပာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ဝင္းနဲ႔ေဇာ္ကိုလည္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေလးမ်ားရခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့အတိုင္းထက္အလြန္ပါဘဲဗ်ာ

ဘုရင္ႀကီးေက်းဇူးကိုလည္းမေမ့ပါဘူး